created by SGB Webdesign

Gebruikersvoorwaarden:

Art. 1 :
S.S.N. is gerechtigd jaarlijks de gebruiksvergoeding aan te passen aan het kostenpeil.

Art. 2 :
De gebruikersvergoeding dient onverkort in maandtermijnen en binnen 14 dagen na ontvangst van
de rekening te worden voldaan. Bij in gebreke blijven van de gebruiker zullen eveneens de aanmanings-
en invorderingskosten op de gebruiker worden verhaald.

Art. 3 :
Bij incidentele verhuur is de gebruiker verplicht de afgesproken vergoeding te betalen voor aanvang
van de (sport) activiteiten, tenzij anders afgesproken.

Art. 4 :
Als door de gebruiker niet aan de voorwaarden genoemd in art. 2 wordt voldaan, kan met ingang van
Dat tijdstip de gebruiksovereenkomst als beëindigd worden beschouwd zonder nadere in gebreke
Stelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd de verplichting te voldoening van de
Verschuldigde gebruikersvergoeding en de eventuele aanmanings- en vorderingskosten.

Art. 5 :
De gebruiker is verplicht er steeds voor te zorgen dat er een leider aanwezig is, die de verantwoordelijkheid
Draagt voor de goed gang van zaken, zowel voor, tijdens als na afloop van de activiteiten.

Art. 6 :
De sporthal is in principe gesloten op: 5 december (pakjesavond), kerstavond,
eerste en tweede kerstdag, oudejaarsdag, nieuwjaardag, paaszaterdag,
eerste en tweede Paasdag, hemelvaartsdag, pinksterzaterdag,
eerste en tweede pinksterdag en tijdens de carnavalsdagen. Eventuele openstelling op deze
en/of andere dagen is ten alle tijden bespreekbaar i.v.m. toernooien etc. Toernooiregelmenten
zijn  bij S.S.N. vekrijgbaar.

Art. 7 :
Wanneer van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt dient de gebruikersvergoeding
normaal door de gebruiker te worden betaald. Onverkort dient de gebruiker S.S.N. wel tijdig te
melden, dat van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt.

Art. 8 :
Het  is de gebruiker verboden om zonder toestemming van S.S.N.
a. De accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
b. Op het speelveld andere personen toe te laten dan bij de vereniging spelende
of trainende leden en/of de bij de organisatie van wedstrijden of toernooien noodzakelijke leiding
c. Toestellen of ander materiaal buiten de accommodatie te brengen of te gebruiken.
d. Toestellen en materialen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn.

Art. 9 :
S.S.N. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor:
a: Beschadiging of verlies van eigendommen van gebruiker of bezoekers.
b: Ongevallen of schaden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de
accommodatie en de daarbij behorende ruimten.

Art 10 :
Door het gebruiken van de accommodatie vrijwaart de gebruiker S.S.N. uitdrukkelijk tegen aanspraken welke ter zake van schaden of ongevallen worden gemaakt.

Art. 11 :
Wanneer de gebruiker voor toernooien, wedstrijden, evenementen etc. entreegelden willen heffen kan dit alleen met toestemming van S.S.N.
De gebruiker is dan zelf gebonden voor voldoende controlerend en kassapersoneel te zorgen.
Het publiek mag alleen aanwezig zijn gedurende de tijd dat de gebruiker over de accommodatie mag beschikken.

Art. 12 :
Indien verantwoordelijke schade, gebreken of vermissingen aan de accommodatie, materialen of toestellen
Constateert, is zij gehouden hiervan onmiddellijk S.S.N. op de hoogte te stellen.
Bij verzuim van voornoemde melding wordt aangenomen, dat de schade en/of vermissing is ontstaan tijdens het gebruik door nalatige.

Art. 13 :
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schaden die tijdens het gebruik aan de accommodatie en/of inventaris wordt toegebracht, tenzij er sprake is van overmacht.
Dit geldt ook als er schade ontstaat door het aanwezige publiek.

Art.14a :
De kleed-en wasruimten mogen gebruikt worden 20 minuten voor tot 20 minuten na tijden waarop de hal is toegewezen.

Art. 14b :
Het is niet toegestaan de sporthal eerder te betreden dan het tijdstip genoemd in de gebruikersovereenkomst,
Zulks om andere gebruikers niet te storen. Verder dient de gebruiker er zorg voor te dragen, dat tijdig alle materialen zijn opgeruimd, zodat volgende gebruiker ook op tijd over de hal kunnen beschikken.
Bij het in gebreke blijven door de gebruiker, zal dit opruimen geschieden door eden van S.S.N. hiervoor zal aan de gebruiker een bedrag ad € 6,00 per geval in rekening worden gebracht.
Bij toernooien, evenementen etc. zullen de werkelijke kosten van opruiming door S.S.N. in rekening worden gebracht.

Art. 15 :
Het is verboden de speelvloer te betreden met schoeisel voorzien van doppen of noppen.
De speelvloer mag slechts worden betreden met sportschoeisel zonder zwarte zolen.

Art. 16
Het is verboden in de hal, kleed-en wasruimten en op de tribune te roken en/of hier spijzen of dranken te nuttigen.

Art. 17 :
Aanwijzigingen door of namens S.S.N., de politie, brandweer, autoriteiten, toezichthouder en andere daartoe gemachtigde personen dienen door een ieder onverwijld te worden opgevolgd.

Art. 18 :
Bij het ter plaatse constateren van overtreding van deze gebruikersvoorwaarden is de toezichthouder of een ander daartoe gemachtigde persoon gerechtigd de overtreder(s) uit de hal te (doen) verwijderen.

Art. 19 :
Bij het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden heeft S.S.N. het recht om de gebruikersovereenkomst
Met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de gebruikersvergoeding.

Art. 20 :
Opzegging van de gebruikersovereenkomst of een gedeelte daarvan dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Art. 21 :
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist S.S.N

 

HomeBestuursledenActiviteitenFoto'sVoorwaardenLinksContact